Analiza warunków pracy

analiza warunków pracy

Analiza warunków umożliwia ocenę realiów, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki. Badanie jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, co powinno stanowić priorytet dla każdego pracodawcy. Przegląd musi być przeprowadzany regularnie, czyli co najmniej raz na rok. Wykonuje się go również w sytuacji:

 • wdrożenia nowych technologii,
 • zmiany procesów pracy,
 • po każdym poważnym wypadku w miejscu pracy.

Co zawiera analiza stanu warunków pracy?

Analiza stanu warunków pracy powinna zawierać informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. W związku z tym uwzględniamy następujące elementy:

 • stan zatrudnienia – liczba pracowników, struktura zatrudnienia, ewentualne zmiany w zatrudnieniu;
 • badania profilaktyczne – terminowość badań, wyniki badań, ewentualne zalecenia lekarskie;
 • szkolenia BHP – terminowość szkoleń, zakres tematyczny, uczestnicy szkoleń;
 • szkolenia specjalistyczne – szkolenia związane z konkretnymi stanowiskami pracy, np. wózki widłowe, spawacz, SEP itp.;
 • pomiary środowiska pracy – wyniki pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, analiza przekroczeń dopuszczalnych wartości;
 • wypadkowość – liczba wypadków przy pracy, analiza przyczyn wypadków, wnioski i działania prewencyjne;
 • zachorowalność na choroby zawodowe – liczba przypadków, analiza przyczyn, działania prewencyjne;
 • zdarzenia potencjalnie wypadkowe – analiza sytuacji, które mogły prowadzić do wypadków, wnioski i działania prewencyjne;
 • ocenę ryzyka zawodowego – analiza ryzyka związanego z poszczególnymi stanowiskami pracy, działania mające na celu zmniejszenie ryzyka;
 • kontrole zewnętrzne – wyniki kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne, takie jak PIP, PIS, PSP, UDT, ZUS itp.;
 • działalność komisji BHP – analiza pracy komisji, wnioski i zalecenia;
 • inne zagadnienia wynikające ze specyficznych wymagań branżowych – np. stosowanie czynników chemicznych, przekroczenia hałasu, wypadkowość określonego typu.

Sporządzając dokument, dostosowujemy jego zawartość do specyfiki danego zakładu pracy oraz bierzemy pod uwagę występujące w nim zagrożenia i regulacje wewnętrzne. Głównym celem analizy jest ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie propozycji przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy.